1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Piotr Ślęzak z siedzibą w Siemianicach, ul. Wichrowe Wzgórze 10, 55-120 Siemianice, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9151727070, REGON 363256712, numer telefonu: 664 612 132.
  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Piotr Ślęzak nadzoruje wyznaczony Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez skrzynkę mailową – piotrek@slezakteam.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
    1. prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
    2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  7. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza kontaktowego. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przesłania wiadomości.